Zapytanie ofertowe na remont schodów zewnętrznych

Zapytanie ofertowe na  Remont schodów zewnętrznych do budynku SP nr 38 w Poznaniu na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu

postępowanie jest realizowane poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. 2023 r. poz. 1605).

Dokumenty do zapytania

  • zapytanie ofertowe – pdf
  • załącznik nr 1 Formularz oferty – wersja edytowalna
  • załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy – pdf
  • załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz o braku podstaw wykluczenia – wersja edytowalna
  • załącznik nr 4.1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn. „remont schodów zewnętrznych do budynku SP 38 – pdf
  • załącznik nr 4.2 Kosztorys ślepy – obmiar – pdf