Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania pn. „Usługa opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu”:

W dniu 5.05 2022 r do zamawiającego wpłynęło zapytanie:

  1. Zwracam się prośbą o przesłanie rzutu budynku wraz z oznaczonymi pomieszczeniami podlegającymi adaptacji akustycznej wraz z podaniem wysokości pomieszczeń, a w przypadku auli przekroju sali.
  2. Dodatkowo, prosimy o wyjaśnienie pkt. 6 – Zamawiający wymaga aby wykazał, iż będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności ogólnobudowlanej. – Czy chodzi o osobę posiadająca uprawnienia do samodzielnego projektowania w specjalności architektonicznej czy w innej, ponieważ nie ma uprawnień do projektowania w specjalności ogólnobudowlanej?

Odpowiedź

  1. Zamawiający udostępnia w załączniku rzuty.
  2. Zamawiający informuje, iż prawidłowy zapis winien brzmieć:

Wymagania formalne wobec wykonawców Zamawiający wymaga aby wykazał, iż będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Zamawiający jednocześnie informuje, iż termin składania ofert jest przedłużony do 11 maja 2022 r. godz.10.00, miejsce: Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Romana Brandstaettera  6,  61-659 Poznań, woj. wielkopolskie, sekretariat.

Dokumenty do zapytania